Είναι νόσος αγνώστου αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη και διάταση των κεντρικών γαλακτοφόρων πόρων.

Συχνότερα εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας 30-80 ετών και είναι γνωστή ως πλασματοκυτταρική μαστίτιδα. Στη μαστογραφία παρατηρείται διάταση των πόρων στην οπισθοθηλαία περιοχή. Εντός αυτών συχνά συνυπάρχουν διακεκομμένες κυλινδρικές ασβεστώσεις οι οποίες χαρακτηριστικά εμφανίζουν συμμετρική κατανομή και είναι αμφοτερόπλευρες.

Να σημειωθεί ότι η εκτασία των πόρων δεν αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης καρκίνο του μαστού.