Πρόκειται για καλοήθη εξεργασία αγνώστου αιτιολογίας η οποία περιέχει ινοελαστικό ιστό στο κέντρο και ουλώδη συνδετικό ιστό στην περιφέρεια.

Η σημαντικότητα της αλλοίωσης αυτής έγκειται στο ότι συνοδεύεται στο 10%-30% των περιπτώσεων από άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία, προδιηθητικό καρκίνο (in situ) ή σωληνώδες καρκίνωμα. Στην μαστογραφία η ακτινωτή ουλή εμφανίζεται ως αστεροειδής σκίαση με διαυγαστικό κέντρο και λεπτές γραμμοειδείς προσεκβολές.

Η διαφορική διάγνωση από έναν καρκίνο δεν είναι δυνατόν να γίνει από τα ακτινολογικά ευρήματα και η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης κρίνεται απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.

Rickert και συν. 1981