Πρόκειται για την συχνότερη πάθηση του μαστού ενώ προσβάλλει περισσότερο από το 50% των γυναικών. Κλινικώς εκδηλώνεται με ψηλαφητά οζίδια και πόνο ο οποίος είναι εντονότερος πριν την εμφάνιση της εμμήνου ρήσεως. Ο όρος ινοκυστική μαστοπάθεια περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ιστολογικών παραλλαγών του μαζικού παρεγχύματος από απλή διάταση των λοβίων έως προκαρκινωματώδεις υπερπλαστικές αλλοιώσεις. Αναλυτικότερα, η νόσος εκδηλώνεται με κύστεις, ίνωση, αποκρινής μεταπλασία, αδένωση και επιθηλίωση.

Στη μαστογραφία συχνά παρατηρείται διάχυτη αύξηση της σκιερότητας του παρεγχύματος. Οι κύστεις απεικονίζονται σαν σαφώς περιγεγραμμένες οζώδεις σκιάσεις, χαμηλής πυκνότητας, ποικίλου μεγέθους, το σχήμα των οποίων αλλάζει από εικόνα σε εικόνα στη μαστογραφία.. Συνήθως η σκληρυντική αδένωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία αμφοτερόπλευρων διάσπαρτων μικροαποτιτανώσεων οι οποίες εμφανίζουν κατά τόπους συρρέουσα κατανομή και σπανιότερα εμφανίζονται οζώδεις ή ακτινωτές σκιάσεις με ή χωρίς μικροαποτιτανώσεις οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον καρκίνο.

Στο υπερηχογράφημα οι ινοκυστικές αλλοιώσεις του μαζικού παρεγχύματος απεικονίζονται ως διάχυτη αύξηση της ηχωγένειας, εκτασία των πόρων και ως περιγεγραμμένα υποηχωγενή μορφώματα τα οποία παριστούν περιοχές σκληρυντικής αδένωσης. Τέλος, το υπερηχογράφημα αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την ανάδειξη των κύστεων οι οποίες απεικονίζονται σαν στρόγγυλα ή ωοειδή άνηχα μορφώματα, ευπίεστα με καλή ηχητική διαπερατότητα.